سامان سرابی

مقام: قهرمان آسیا و جهان / طلا آسیایی 2001 بوسان / طلا آسیایی 2003 قزاقستان/برنز جهان 2005 چین

اینستاگرام