مجید جامع بزرگی

مقام: قهرمان جهان 2021/اوورال پنجاه دومین دوره قهرمانی آسیا/ اوورال مسترالمپیا چین

اینستاگرام