مظاهر تابانی

مقام: طلای الیت پرو فجیره 2022 / اووراب دبی پرو 2022 / قهرمان دبی پرو 2022 / طلا قهرمانی جهان 2019

اینستاگرام