میلاد مسکوک

مقام: طلای مسترالمپیا تونس 2019 / برنز مسترالمپیا ایتالیا 2017 / نقره مسترالمپیا روسیه 2016

اینستاگرام