برگزاری سمینارهای داوری و مربیگری پاورلیفتینگ بانوان اوایل سال 1400