2019-06-15
آدنوزین چیست

آدنوزین چیست

آدنوزین یک نوع انتقال دهنده عصبی است که در متابولیسم و مصرف انرژی دخیل می باشد. زمان تمرین در طول روز ، بدن شما آدنوزین تولید می کند. در طول روز بدن انسان آدنوزین زیادی جمع کرده که باعث احساس خستگی می شود. زمانی که از خواب بیدار می شوید ، آدنوزین بدن شما در فرآیند متابولیسم قرار گرفته ( سوخت و ساز ) و احساس خوبی خواهید داشت. آدنوزین به گیرنده های پورینیریک در سلول ها متصل شده ، که پاسخ های فیزیولوژیکی مفیدی ایجاد می کند.