2019-06-17
نمایشگاه بین المللی اسپرتکس

نمایشگاه بین المللی اسپرتکس

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی ( نمایشگاه بین المللی اسپرتکس ) در تاریخ 21 الی 24 مهر ماه 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.