2019-06-10
برنامه غذایی بدنسازان : چه بخورید و از چه اجتناب کنید!

برنامه غذایی بدنسازان : چه بخورید و از چه اجتناب کنید!

درست مانند ورزش رژیم غذایی بدنسازان هم بخش مهمی از بدنسازی محسوب می شود. خوردن غذاهای مناسب در مقادیر مناسب باعث تمرین ، رشد و تقویت ماهیچه ها به کمک مواد مغذی می شود. برعکس مصرف مواد غذایی اشتباه و یا عدم مصرف کافی از آنهایی که مناسب هستند شما را به نتیجه دلخواه نخواهد رساند.
2018-02-18
برنامه غذایی روزانه ورزشکاران

برنامه غذایی روزانه ورزشکاران

[…]
2018-02-18
نکات تغذیه ورزشکاران

نکات تغذیه ورزشکاران

[…]
2018-02-17
رژِیم غذایی ورزشکاران

برنامه غذایی برای ورزشکاران

[…]