2019-06-18
تمرین ساق پا دستگاه

تمرین ساق پا دستگاه

بر روی دستگاه قرار بگیرید و پاهای خود را در میان پلتفرم قرار دهید ، انگشتان پا باید روی لبه پلتفرم و پاشنه ها آزاد باشند. سپس انگشتان پا را به سمت جلو فشار داده تا پلتفرم را از جای خود جدا کرده و دستگاه را از حالت قفل خارج کنید. در تمام مدت این تمرین عضلات باسن و فیله کمر را به بنچ بچسبانید. این محل شروع شما خواهد بود.