2019-06-19
دیپ پشت بازو با وزنه

دیپ پشت بازو با وزنه

پشت بازو ماهیچه ای در مبدا و بین کتف و یکی از استخوان‌های ساعد بوده که دارای سه سر تاندونی است که عبارتند از : سر دراز ، خارجی و داخلی. در موقعیت دیپ قرار گرفته و دستگیره ها را محکم نگه دارید. آرنج خود را باز کرده و به آرامی بدن خود را به سمت پایین بیاورید تا جایی که ساعد شما موازی با کف زمین باشد.