2019-06-17
حرکت تی بار

حرکت تی بار

حرکت تی بار بهترین تمرین برای تقویت پشتی بزرگ محسوب می شود. وزنه مناسب برای انجام تمرین خود را روی میله قرار دهید. در وضعیت مناسب قرار بگیرید ، به گونه ای که دست ها با دستگیره ها زاویه 90 درجه داشته باشند. دقت کنید که حین انجام حرکت تی بار کمر شما صاف باقی بماند.