2019-06-12

دسترسی زیستی چیست ؟

سرعت ورود دارو به دستگاه گردش خون چیست و چرا برای بدنسازان اهمیت دارد ؟ اگر غذای شما نمی تواند مواد مغذی را با حداکثر کارایی جذب کند ، هیچ حدی در خوردن غذای مغذی وجود ندارد. کشف کنید که چرا دسترسی پذیری برای بدنسازان بسیار حیاتی است و چگونه به بهترین نتیجه برسیم.