2020-02-03
حرکت مچ سیم کش نشسته

حرکت مچ سیم کش نشسته

حرکت مچ سیم کش نشسته یک تمرین قدرتی برای تقویت عضلات ساعد و مچ دست است. تمرکز اصلی در این حرکت کششی ، بر روی عضله ساعد می باشد.
2019-06-15
حرکت مچ دست هالتر برعکس

مچ دست هالتر برعکس

هالتر را در یک سمت میز تخت قرار دهید و به سمت میز زانو بزنید. هالتر را در حالی که کف دست ها به سمت پایین است بلند کرده و ساعد های خود را روی میز قرار دهید. مچ ها نباید روی میز قرار بگیرند. این نقطه شروع حرکت چرخش مچ خواهد بود. حال نفس خود را بیرون داده و مچ را به سمت بالا بچرخانید. سپس نفس را داخل کشیده و به آرامی مچ را پایین ببرید. ساعد ها باید ثابت بوده و تمرکز شما روی مچ ها برای بالابردن وزنه باشد.
2019-06-15
ساعد دمبل تک دست نشسته

ساعد دمبل تک دست نشسته

یک دمبل در دست بگیرید ( کف دست رو به بالا ) و در مقابل یک نیمکت زانو بزنید. پشت ساعد خود را به گونه ای روی لبه نیمکت قرار دهید که مچ دست شما بیرون نیمکت قرار بگیرد. مچ دست خود را خم کرده و اجازه دهید دمبل تا جایی که امکان دارد به سمت پایین خم شود. به منظور ایجاد ثبات ، دست دیگر خود را روی نیمکت قرار دهید.
2019-06-15
ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس

ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس

وزن دلخواه و مورد نظر خود را به دستگاه سیم کش متصل کنید. میله دستگاه را به گونه ای در دست بگیرید که کف دست هایتان رو به زمین باشد ( معکوس ). دستان شما نباید بیشتر از عرض شانه هایتان باز باشد. صاف بایستید ، آرنج هایتان را در کنار خود قفل کرده و به سمت جلو نگاه کنید. نیمه بالای دست های شما باید به بدن نزدیک و نسبت به زمین زاویه عمود داشته باشد. ساعد باید مقابل دستگاه سیم کش باشد. این نقطه شروع حرکت ساعد ایستاده سیم کش دست برعکس خواهد بود.
2019-06-15
ساعد دمبل تک دست برعکس نشسته

ساعد دمبل تک دست برعکس نشسته

یک دمبل در دست بگیرید ( کف دست رو به پایین ) و بر لبه نیمکت بنشینید. ساعد خود را بر روی مفصل ران پایتان قرار دهید ، به گونه ای که مچ دست شما در انتهای ران شما قرار داشته باشد. مچ دست خود را خم کنید و تا جایی که امکان دارد دمبل را به سمت پایین بیاندازید. برای ایجاد ثبات ، دست دیگر خود را روی پای دیگرتان قرار دهید. این نقطه شروع حرکت ساعد دمبل تک دست برعکس نشسته می باشد.
2019-06-15
ساعد هالتر ایستاده از پشت

ساعد هالتر ایستاده از پشت

وزن مناسبی برای هالتر انتخاب کرده و پشت خود هالتر را نگه دارید ، به گونه ای که کف دستان شما رو به بیرون باشد. دستان شما باید به اندازه عرض شانه هایتان باز باشد. صاف بایستید و پاهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. مستقیم به سمت جلو نگاه کنید. مچ دست خود را خم کرده و تا جایی که می توانید هالتر را پایین ببرید. این نقطه شروع حرکت ساعد هالتر ایستاده از پشت می باشد. به آرامی هالتر را بالا آورده و تا جایی که می توانید به عضلات ساعد را در بالای حرکت فشار وارد کنید. توجه داشته باشید که تنها مچ دست باید حرکت کند.
2019-06-15
ساعد لاری نشسته دست برعکس

ساعد لاری نشسته دست برعکس

یک هالتر را در محل قرارگیری آن در مقابل بنچ قرار دهید ، در حالی که سینه و بازوها روی پد قرار گرفته اند ، هالتر را از محل قرارگیری آن جدا کنید. این محل شروع حرکت ساعد لاری نشسته دست برعکس خواهد بود. اکنون نفس خود را بیرون داده و به آرامی هالتر لاری را تا جایی که آرنج خم شده و جلو بازوها منقبض شوند ، بالا ببرید. سپس نفس خود را به داخل کشیده و هالتر لاری را به محل شروع بازگردانید.
2019-06-15
ساعد هالتر ایستاده دست برعکس

ساعد هالتر ایستاده دست برعکس

هالتر را به گونه ای بگیرید که دست ها به اندازه عرض شانه باز باشد و کف دست ها به سمت پایین باشد. صاف بایستید و پاهایتان را کنار هم قرار دهید. برای ایجاد ثبات بیشتر می توانید یک پای خود را عقب بگذارید. آرنج هایتان را کاملا بکشید. توجه داشته باشید که هالتر نباید با بدن شما در تماس باشد. به سمت جلو نگاه کنید ، آرنج هایتان را در طرفین خود قرار نگه دارید و به آرامی هالتر را به سمت بالا بیاورید.