2019-10-30
ساق پا نشسته

ساق پا نشسته

بر روی دستگاه بنشینید و پاهای خود را به گونه ای قرار دهید که انگشتانتان به سمت جلو بوده و پاشنه پا آزاد باشد. قسمت پایین ران خود را زیر پد قرار داده و ارتفاع آن را به گونه ای تنظیم کنید که روی پا قرار گیرد. حال برای جلوگیری از سرخوردن دست ها به سمت جلو ، دست های خود را در قسمت تعبیه شده قرار دهید
2019-10-26
ساق ایستاده با دستگاه

ساق ایستاده با دستگاه

دستگاه را در ارتفاع مورد نظر تنظیم کرده و سرشانه های خود را در جای مناسب قرار دهید. پاهای خود را به گونه ای تنظیم کنید که شصت پاهایتان به سمت جلو متمایل باشند. قسمت توپی سینه پا باید روی دستگاه قرار داشته و پاشنه ها آزاد باشند.
2019-06-18
تمرین ساق پا دستگاه

تمرین ساق پا دستگاه

بر روی دستگاه قرار بگیرید و پاهای خود را در میان پلتفرم قرار دهید ، انگشتان پا باید روی لبه پلتفرم و پاشنه ها آزاد باشند. سپس انگشتان پا را به سمت جلو فشار داده تا پلتفرم را از جای خود جدا کرده و دستگاه را از حالت قفل خارج کنید. در تمام مدت این تمرین عضلات باسن و فیله کمر را به بنچ بچسبانید. این محل شروع شما خواهد بود.