2019-06-18
پرس دمبل آرنولدی

پرس دمبل آرنولدی

در این مقاله سعی کرده ایم تا نکات کلیدی در اجرای صحیح پرس دمبل آرنولدی را برای شما شرح دهیم. گروه عضلات دلتوئیدی از سه سری قدامی ، جانبی و عقبی تشکیل شده است. بسیاری از ورزشکاران تنها بر روی عضلات قدامی و یا جلویی تاکید می کنند که منجر به بهبود بیش از حد عضله دلتوئید جلویی و نادیده گرفته شدن عضلات دلتوئید جانبی و عقبی می گردد. تمرین پرس دمبل آرنولدی ، تمرینی ترکیبی برای هدف قرار دادن عضلات دلتوئیدی جلویی می باشد.