2019-06-18
سنتز پروتئین

سنتز پروتئین

سنتز پروتئین یکی از اساسی ترین فرآیندهای بیولوژیکی است که در آن سلول های بنیادی پروتئین خاص خود را تولید می کنند. در طول این فرآیند DNA ( اسید نوکلئیک موجود در ژن که به آن DNA هم می‌گویند و حاوی رمز ژنتیکی است ) و RNA ( نوعی اسید نوکلئیک که بخش اساسی یاخته را تشکیل می‌دهد ) درگیر هستند. این فرآیند در هسته سلول آغاز می شود ، جایی که آنزیم های خاص ، بخش مورد نیاز DNA را باز گردانده و باعث می شود که DNA در این ناحیه در دسترسی باشد و یک نسخه RNA ایجاد شود. این مولکول RNA سپس از هسته به سلول سیتوپلاسم ، جایی که سنتز پروتئین اتفاق می افتد ، منتقل می شود.