2019-06-18
ددلیفت رمانیایی

ددلیفت رمانیایی

میله هالتر را در حالی که کف دست ها به سمت بدن است ، در ناحیه کفل نگه دارید. شانه های شما باید متمایل به عقب باشد ، کمرتان اندکی قوس داشته باشد و زانوها کمی خم شوند. این نقطه شروع حرکت ددلیفت رمانیایی خواهد بود. با حرکت باسن خود به سمت عقب ، میله را پایین آورده و نزدیک به بدن نگاه دارید. سر باید به سمت جلو و سرشانه ها متمایل به عقب باشد. اگر حرکت را صحیح انجام دهید ، در زیر زانو باید به حداکثر میزان کشش ماهیچه پشت پای خود رسیده باشید. هر حرکتی بیشتر از این نقطه اضافه خواهد بود و باید از انجام آن خودداری کنید.