2019-06-01
سیکس پک چیست

تصاویر سیکس پک

شکم شش تکه نشان دهنده تعداد دراز-نشست‌هایی که می‌توانید بروید نیست ، بلکه نشان دمی دهد که چربی شکمتان چقدر اندک است. آقایان برای اینکه سیکس پک داشته باشند ، باید دارای حداکثر 10٪ چربی بوده و برای خانم‌ها این مقدار حداکثر 12٪ است. اگر بتوانید چربی بدنتان را به این مقدار برسانید ، در این صورت می‌توانید شکم شش تکه داشته باشی