2019-06-18
فواید ال کارنیتین

فواید ال کارنیتین

کارنیتین یا ال کارنیتین از اسیدهای آمینه لیزین و متیونین ساخته شده و موجب آزادسازی انرژی از یاخته های چربی می شود. ال کارنیتین منجر به انتقال اسیدهای چرب به داخل میتوکندری شده و در بافت عضلات و کبد ساخته می شود.