2019-06-15

مکمل هورمون رشد

هورمون رشد ( GH ) هورمونی است که از بخش پیشین هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز آزاد می‌شود. هورمون رشد یا سوماتوتروپین ساختمانی گلیکو پروتئینی دارد. تقویت کننده های هورمون رشد ( مکمل هورمون رشد ) مکمل هایی هستند که تولید طبیعی هورمون رشد در بدن را افزایش می‌دهند.