2019-06-01
face-pull-work-out

تمرین فیس پول

در مقابل یک سیم کش بلند مجهز به طناب و دستگیره بایستید. وزنه را مستقیما به سمت صورت خود بکشید ، دست هایتان را از هم جدا کنید. بازوهایتان را موازی با سطح زمین نگه دارید.