2019-06-15
Front Incline Dumbell Raise

نشر روبرو دمبل جفت دست روی میز بالا سینه

بر روی یک نیمکت شیب دار با زاویه 30 تا 60 درجه بنشینید و در هر دستتان یک دمبل نگه دارید. هر بار می توانید زاویه را تغییر دهید تا قسمت های مختلف ماهیچه را درگیر کنید.