2019-06-17
هورمون رشد در بدنسازی

هورمون رشد در بدنسازی

هورمون رشد ( GH ) ، هورمونی است که از بخش پیشین هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز آزاد می‌شود. هورمون رشد یا سوماتوتروپین ساختمانی گلیکوپروتئینی دارد. به طور کلی هدف این هورمون ، افزایش بیوسنتز ( تولید )پروتئین در سلول‌های بدن است. طبق تحقیقات انجام شده محققین به این نتیجه رسیده اند که GH اثر خود را با استفاده از انواع پروتئین‌ ها تحت عنوان سوماتومدین ها به سلول‌ها القا می کنند. همچنین تحقیقات نشان داده است که ورزش به خصوص اگر همراه با حرکات دست باشد ، می‌تواند محرک تولید GH باشد. میزان ترشح هورمون رشد در کودکان در ساعات اولیه خواب ، بسیار زیاد است ، بنابراین کودکی که دچار کمبود خواب یا بی نظمی در خواب باشد در رشد او اختلال پیش می آید.
2019-06-15
مکمل هورمون رشد

مکمل هورمون رشد

هورمون رشد ( GH ) هورمونی است که از بخش پیشین هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز آزاد می‌شود. هورمون رشد یا سوماتوتروپین ساختمانی گلیکو پروتئینی دارد. تقویت کننده های هورمون رشد ( مکمل هورمون رشد ) مکمل هایی هستند که تولید طبیعی هورمون رشد در بدن را افزایش می‌دهند.