2019-11-04
تمرین سرشانه دمبل آرنولدی

سرشانه دمبل آرنولدی

در حالی که بر روی صندلی نشسته اید دو دمبل را در مقابل خود در سطح سینه در حالی که کف دست ها به سمت بدن و آرنج ها خم هستند ، نگه دارید. دست های شما باید در کنار بدن قرار داشته باشند. نقطه شروع تمرین سرشانه دمبل آرنولدی باید شبیه بالاترین نقطه بازه حرکتی جلو بازو دمبل باشد. برای انجام حرکت نفس خود را بیرون داده ( بازدم ) و کف دست ها را به سمت بیرون بچرخانید.
2019-06-18
پرس دمبل آرنولدی

پرس دمبل آرنولدی

در این مقاله سعی کرده ایم تا نکات کلیدی در اجرای صحیح پرس دمبل آرنولدی را برای شما شرح دهیم. گروه عضلات دلتوئیدی از سه سری قدامی ، جانبی و عقبی تشکیل شده است. بسیاری از ورزشکاران تنها بر روی عضلات قدامی و یا جلویی تاکید می کنند که منجر به بهبود بیش از حد عضله دلتوئید جلویی و نادیده گرفته شدن عضلات دلتوئید جانبی و عقبی می گردد. تمرین پرس دمبل آرنولدی ، تمرینی ترکیبی برای هدف قرار دادن عضلات دلتوئیدی جلویی می باشد.