2019-11-04
تمرین سرشانه دمبل آرنولدی

سرشانه دمبل آرنولدی

در حالی که بر روی صندلی نشسته اید دو دمبل را در مقابل خود در سطح سینه در حالی که کف دست ها به سمت بدن و آرنج ها خم هستند ، نگه دارید. دست های شما باید در کنار بدن قرار داشته باشند. نقطه شروع تمرین سرشانه دمبل آرنولدی باید شبیه بالاترین نقطه بازه حرکتی جلو بازو دمبل باشد. برای انجام حرکت نفس خود را بیرون داده ( بازدم ) و کف دست ها را به سمت بیرون بچرخانید.