2019-06-15
قرص گلوتامین

قرص گلوتامین

گلوتامین یک آمینو اسید آزاد با فراوانی بسیار در بدن است و همانطور که گفتیم بلوک سازنده پروتئین می باشد. گلوتامین در ماهیچه‌ ها تولید شده و توسط خون به اعضایی که به آن نیاز دارند منتقل می‌شود. گلوتامین به عملکرد روده ، دستگاه ایمنی و سایر فرآیندهای ضروری بدن به ویژه در هنگام استرس کمک می‌کند و برای تامین سوخت ( نیتروژن و کربن ) در سلول‌ های مختلف بدن لازم است.