2019-06-18
سی ال ای چیست

سی ال ای چیست

اسید لینولئیک ترکیب شده که به عنوان CLA نیز شناخته شده است ، مکملی مناسب برای کاهش وزن است. حتما نام سی ال ای را در بسیاری از تبلیغات به منظور کاهش وزن شنیده اید. اما اگر هدف شما کاهش وزن است ، تنها مصرف سی ال ای کافی می باشد ؟ ابتدا باید بدانید سی ال ای چیست و اطلاعاتی درباره مزایای بالقوه و ضعف این مکمل به دست آورید.