2019-06-15
قرص کلسیم

قرص کلسیم

بيشتر كلسيم بدن در استخوان ها قرار دارد. مقدار عمده كلسيم بخشی از ساختمان محكم دندان ها و استخوان ها را تشكيل می دهد و يك درصد آن اعمال حياتی مهمی برای بدن انجام می دهد. چنان که وجود کلسیم برای فعاليت های طبيعی عضله و اعصاب مثل انقباض قلب ضروری است. همچنين وجود کلسیم در انعقاد خون و حركت كروموزوم ها قبل از تقسيم سلولی موثر می باشد.