بهروز تابانی

مقام: دو بار کسب جواز حضور در مسترالمپیا آمریکا/قهرمان آرنولد کلاسیک برزیل / قهرمان مسابقات رومانی / اوورال قهرمانی جهان

اینستاگرام