مجتبی نو ترکی

مقام: طلا مسترالمپیا مسکو 2015/برنز مسترالمپیا مسکو 2014/طلا جهان 2012

اینستاگرام